Statut i władze klubu

Klub Sportowy X Fight jest Stowarzyszenie wpisanym do ewidencji Stowarzyszeń w Starostwie Piasecznyńskim.
Władze klubu to:
ZARZĄD:
prezes -MARCIN PAŁUBA
v-ce prezes -PIOTR SIEGOCZYŃSKI
skarbnik -MARIUSZ NIZIOŁEK
KOMISJA REWIZYJNA:
ROBERT MATYJA
KONRAD FARKOWSKI
AGNIESZKA CHMIELEWSKA

Klub działa zgodnie ze statutem, załączonym poniżej.

STATUT
KLUBU SPORTOWEGO „X fight”Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
1. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę: Klub Sportowy „X fight” zwane dalej
Klubem. Klub używa nazwy skróconej KS „X fight”
2. Siedziba Klubu i jego organów znajduje się w Piasecznie.


§ 2
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
profilu działania.
3. Działalność Klubu opiera się na społecznej pracy jego członków i wolontariuszy,
Klub może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym
podmiotom.


§ 3
Klub działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym
przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2010, Nr 127, poz. 857
ze zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001
r. Nr 79, poz. 855 ze zm. ) oraz niniejszego statutu.


§ 4
Klub posiada osobowość prawną. 


§ 5
Klub może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 6
Czas trwania Klubu nie jest oznaczony.

 

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


§ 7
Celem Klubu jest:

1. Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie
działania Klubu.
2. Wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
3. Podnoszenie poziomu sportowego wyszkolenia i rywalizacji krajowej i
międzynarodowej.

§ 8
Klub będzie realizował swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami
samorządowymi i państwowymi oraz stowarzyszeniami i związkami sportowymi.


§ 9
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie w Klubie sekcji sportowych powołanych do uprawiania
poszczególnych dyscyplin.
2. Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego oraz promocję zdrowia i
przeciwdziałanie patologiom społecznym.
3. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
4. Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i
międzynarodowej oraz podejmowanie działań mających na celu zdobycie środków
finansowych koniecznych dla szkolenia zawodników oraz ich występów w
zawodach sportowych krajowych i międzynarodowych.
5. Uczestniczenie w przygotowaniu zawodników Klubu, którzy zostali powołani do
Kadry Narodowej, do występów w międzynarodowych zawodach sportowych.
6. Organizowanie szkoleń, zgrupowań sportowych, zgrupowań szkoleniowo-
wypoczynkowych, obozów, kolonii i zimowisk, warsztatów specjalistycznych,
imprez sportowych oraz rekreacyjnych, imprez integracyjnych, zawodów, pokazów
dla członów i sympatyków Klubu.
7. Prowadzenie działalności integrującej społeczność lokalną poprzez aktywność
kulturalną, prozdrowotną, rekreacyjną w celu promowania działań Klubu.
8. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.
9. Organizowanie funduszy i innych środków materialnych zabezpieczających
realizację swych celów statutowych.
10.Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Klubu.
 
§ 10
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, może natomiast do
realizacji swych statutowych celów powołać inne organizacje w granicach prawem
dopuszczonych

 

Rozdział III
CZŁONKOWIE KLUBU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 11
1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) uczestników,
c) honorowych,
d) wspierających.


§ 12
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych.
2. Członkami uczestnikami Klubu mogą być osoby niepełnoletnie i małoletnie, za
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla
rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje uchwałą Zarząd
Stowarzyszenia.
4. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby prawne i fizyczne uznające cele i
statut Klubu i wspierające finansowo lub rzeczowo realizację zadań określonych
tym statutem.


§ 13
W poczet członków Klubu: zwyczajnych, uczestników oraz członków wspierających
przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów na podstawie pisemnych deklaracji.
Wzór deklaracji określa Zarząd. W przypadku decyzji odmownej przysługuje prawo
złożenia pisemnego odwołania w ciągu 14 dni do Walnego Zebrania Członków.
Odwołanie zostanie rozpatrzone nie później niż na najbliższym Walnym Zebraniu
Członków.


§ 14
Członkom Klubu przysługują następujące prawa:
1. Członkom zwyczajnym:
a) Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu.
b) Uczestniczenie w Walnych Zebraniach Członków Klubu.
c) Korzystanie z uprawnień członkowskich, wynikających ze struktury działalności
Klubu.
d) Zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Klubu.
2. Członkom uczestnikom:
a) Korzystanie z uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej
działalności Klubu na zasadach określonych przez Zarząd dla członków
uczestników.
b) Zgłaszanie postulatów i wniosków do władz Klubu.
3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych.
4. Członkowie wspierający mają prawo zgłaszania postulatów i wniosków do władz
Klubu oraz prawo uzyskiwania od tych władz informacji o sposobie
wykorzystywania środków przekazanych przez nich na rzecz Klubu. Mogą oni
również bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli uczestniczyć w Walnych
Zebraniach Członków z głosem doradczym na zasadach ustalonych każdorazowo
przez Zarząd.


§ 15
Członkowie Klubu są  zobowiązani do: 
1. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych.
2. Przestrzegania statutu i przepisów władz Klubu. 
3. Zachowania należytego poziomu moralnego i obywatelskiego oraz etyki
współzawodnictwa sportowego.
4. Czynnego uczestniczenia w życiu sportowym i organizacyjnym Klubu oraz
ochrony własności Klubu jako dobra wspólne wszystkich jego członków.
5. Regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd,
za wyjątkiem członków wspierających.

§ 16
1. Członkostwo w Klubie wygasa na skutek:
a) Złożonej  na piśmie skierowanym do władz Klubu rezygnacji po uregulowaniu
wszystkich zobowiązań.
b) Wykluczenia uchwałą Zarządu w związku z rażącym naruszeniem postanowień
niniejszego statutu i obowiązujących przepisów Klubu lub działaniem na szkodę
Klubu.
c) Skreślenia decyzją Zarządu z powodu braku działalności na rzecz Klubu lub nie
zapłacenia przez okres 6 miesięcy składek członkowskich, pomimo pisemnego
wezwania.
d) Śmierci członka lub utraty zdolności do czynności prawnych.
e) Pozbawienia praw publicznych.
2. W stosunku do członków wspierających będących osobami prawnymi przyczynę
wygaśnięcia członkowstwa stanowi również ogłoszenie upadłości, likwidacja lub
wykreślenie członka z właściwego rejestru.
3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu lub skreśleniu przysługuje odwołanie pisemne
w ciągu 14 dni do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie zostanie rozpatrzone
nie później niż na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Do czasu rozpatrzenia
odwołania członek jest zawieszony w prawach członkowskich. Uchwała Walnego
Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV
WŁADZE KLUBU
Walne Zebrani Członków


§ 17
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały
Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli
dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.


§ 18
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Zwyczajne zwołuje Zarząd Klubu, zawiadamiając o terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed Zebraniem.
4. Zwyczajne Walne zebranie sprawozdawcze odbywa się w połowie kadencji, a
Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się raz na cztery lata.
5. Nadzwyczajne Zebranie Walne zwołuje się na:
a) na podstawie uchwały Zarządu Klubu,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/2 członków.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu w terminie do
14 dni od daty zgłoszenia wniosku


§ 19
1. W Walnym Zebraniu udział biorą:
a)z głosem decydującym: członkowie zwyczajni i honorowi
b)z głosem doradczym: członkowie uczestnicy i wspierający oraz osoby
zaproszone przez Zarząd Klubu.
2. Walne Zebranie może podejmować uchwały w pierwszym terminie przy obecności
co najmniej 50% członków + 1 osoba ,a w drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych członków uprawnionych do głosowania.
3. Walne Zebranie podejmuje uchwały większością głosów, z wyjątkiem uchwał
określonych w §31 i §32
4. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) podejmowanie decyzji związanych z kierunkiem działania Klubu, w tym
zatwierdzanie planów organizacyjnych oraz działalności finansowej,
b) wybór oraz uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) uchwalanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu,
e) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Klubu,
wykluczeniu z członkowstwa, odwołaniu z pełnionej funkcji we władzach Klubu,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego
Zebrania Członków.


Zarząd
§ 20
1. Zarząd wybierany jest raz na 4 lata podczas Walnego Zebrania Członków o
charakterze sprawozdawczo – wyborczym . Członkowie Zarządu pełnią swoje
funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu.
2. Zarząd składa się z 3-5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i może być powiększony o
1 do 2 innych członków Zarządu.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
5. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 4 letnią kadencję.
6. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
pół roku.
7. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy jego członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
8. W okresie między posiedzeniami Zarządu bieżącą działalnością Klubu kieruje
Prezes.
9. Prezes lub członek Zarządu może być odwołany i wykreślony jedynie przez Walne
Zebranie Członków.
10.W przypadku naruszenia zasad współpracy , działania na szkodę Klubu lub
popełnieniu czynu karalnego przez  członka Zarządu , Zarząd może go zawiesić w
pełnieniu funkcji w Zarządzie do czasu wyjaśnienia zarzutów.
 
§ 21
1. Zarząd kieruje bieżąca działalnością Klubu pomiędzy Walnymi Zebraniami
Członków.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
c) Opracowywanie okresowych planów działania Klubu oraz sporządzanie
sprawozdania z ich realizacji,
d) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Klubu do organizacji krajowych i
międzynarodowych
e) Występowanie do władz i instytucji w sprawach pozyskiwania środków oraz
działalności szkoleniowej.
f) Powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych Klubu
g) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) Realizowanie uchwał podjętych przez Walne Zebranie Członków,
i) Ustalanie przepisów wewnętrznych i wysokości składek członkowskich
j) Przyjmowanie nowych członków i skreślanie z listy członków Klubu,
k) Przyjmowanie i zwalnianie pracowników klubu
l) Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Klubu, przy czym głos
rozstrzygający jest głosem większości.

Komisja Rewizyjna

§ 22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie
Członków.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
5. W Komisji nie mogą zasiadać osoby będące  spokrewnione z członkami Zarządu
lub skazane prawomocnym wyrokiem sądu.
6. Komisja Rewizyjna zbiera się minimum raz w roku.
7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Klubu w zakresie działalności statutowej i finansowej
–protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia
Zarządowi
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych, a w przypadku stwierdzenia uchybień w
działalności, określenie terminu oraz sposobu ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu
Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i
przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja Rewizyjna dojdzie do wniosku, że
spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w
przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem działań
Zarządu.
8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji
może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.
 
§ 23
1. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być zawieszony lub odwołany z jej
składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem
, popełnił czyn karalny lub działa na szkodę Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu członka Zarządu podejmuje Zarząd zwykłą większością
głosów.
3. Uchwałę o zawieszeniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna
zwykłą większością głosów.
4. Od uchwał o których mowa w ust.2 i ust.3 niniejszego paragrafu, członkowi służy 
prawo złożenia pisemnego odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie
14 dni od dnia powzięcia uchwały o zawieszeniu. Odwołanie zostanie rozpatrzone
na najbliższym Walnym Zebraniu Członków .
5. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.


§ 24
Wygaśniecie funkcji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej następuje w przypadku:
1. upływu terminu kadencji władz i wyboru nowych władz,
2. 30 dni od złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,
3. odwołania  w czynnościach przez właściwy organ lub Walne Zebranie Członków,
4. zgonu.


§ 25
W przypadku rezygnacji osoby będącej w składzie Zarządu czy Komisji Rewizyjnej
w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze
kooptacji.
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu ,którego skład uległ zmniejszeniu. W
tym trybie można powołać nie więcej niż jedną osobę.

Rozdział V
WYRÓŻNIENIA I KARY

§ 26
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu oraz osiągnięcia sportowe
przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zarząd może przyznać członkom następujące wyróżnienia:
a)Pochwałę
b)Dyplom
c)Nagrodę
3. Zarząd może wystąpić do  władz państwowych oraz innych instytucji i organizacji
o przyznanie nagród, wyróżnień i odznaczeń ustanowionych odrębnymi
przepisami i regulaminami.

§ 27
1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu, nieprzestrzegania
statutu, naruszenia zasad współżycia społecznego, działania na szkodę Klubu -
Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka,
d) wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się
do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały o
ukaraniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VI
MAJATEK I FUNDUSZE KLUBU

§ 28
1. Majątek Klubu stanowią: fundusze, ruchomości i nieruchomości
2. Majątek Klubu powstaje: 
a) ze składek członkowskich, 
b) darowizn, spadków, zapisów, 
c) dotacji i ofiarności publicznej,
d) wpływów z działalności statutowej,
e) innych źródeł.


§ 29
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i
zaciągać zobowiązania.
2. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań
majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw upoważnieni są wszyscy członkowie
Zarządu, ale konieczne jest przy tym współdziałanie dwóch członków Zarządu.
3. Do składania oświadczeń woli w zakresie bieżących spraw związanych z
funkcjonowaniem Klubu nie rodzących skutków finansowych dla klubu oraz
składania dokumentów do właściwych organów, w tym sądów wystarczy działanie
jednego członka Zarządu.
4. Majątkiem Klubu dysponuje Zarząd Klubu.
5. Zarząd prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi prawami.


§ 30

1. Zabronione jest udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.                 

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Klubu osobom, o których mowa w ust.1  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.